Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a 2021/22-es nevelési évre történő óvodai és bölcsődei beíratás időpontja és eljárásrendje a következők szerint valósul meg.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján azokat a gyermekeket kell beíratni, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Az óvodába a 2021/2022-es nevelési évben a 2018. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező!

A 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozással kapcsolatban megjelent 19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében tehát a beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, azonban a szülőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat. Utóbbi esetben a szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani, melyek a következők:

  • a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

 

Intézményünkbe, a járvány elleni védekezés miatt, a szülők csak nagyon indokolt esetben jöhetnek be, ezért kérjük a kedves Szülőket, hogy a beíratás online formában történjen!

A felhívás alapján intézményünk 2021. április 14 – 23. között fogadja a szülők óvodai és bölcsődei felvétel iránti szándéknyilatkozatát.

Az óvodai JELENTKEZÉSI LAP letölthető a www.tunderkertovibolcsi.webnode.hu oldalon/melyet kitöltve elektronikus úton recseovi@freemail.hu, vagy a tunderkertovibolcsi@gmail.com email címen, vagy postai úton /Nagyrécei Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 8756 Nagyrécse Haladás u.6. /a fent jelzett időpontig kérjük eljuttatni.

A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesítést kapnak a szülők.

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének- jogszabályban előírt- utolsó határnapját (2021. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2021. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvoda vezetőjét.

A szülő tárgyév május 25 napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.évi II. törvény 247.§-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

 

A veszélyhelyzet miatt az óvodai és bölcsődei beiratkozásról a recseovi@freemail.hu , illetve a 06/30-973 3894 telefonszámon kérhetnek egyéb tájékoztatást.

 

Nagyrécse, 2021.03. 26.                                                

                                                                                               Gerlinerné Kalcher Andrea

                                                                                                         intézményvezető